Algemene Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Biercentrale Van Dijck BV

Nobelstraat 149

3128 Baal

BTW: BE0457608881

www.biercentralevandijck.be

shop@biercentralevandijck.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De online webwinkel van Biercentrale Van Dijck BV is gevestigd te Nobelstraat 149, 3128 Baal (België) en biedt haar klanten de mogelijkheid om dranken online aan te kopen. Wij verzenden binnen de 48 uur en leveren zo snel mogelijk op het door u gewenste adres.

Onderhevige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Biercentrale Van Dijck.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

De consument heeft het recht aan Biercentrale Van Dijck mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief na het bestellen van een bepaald product.

 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.  

 

Artikel 3: Aanbod 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie, verzending is voorlopig enkel mogelijk in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

Biercentrale Van Dijck is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Biercentrale Van Dijck is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Biercentrale Van Dijck.

Biercentrale Van Dijck is gerechtigd om zonder opgave van redenen een bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

 

Artikel 4: Online aankopen 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Biercentrale Van Dijck. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

-kredietkaart 

-bankkaart 

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Biercentrale Van Dijck.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Biercentrale Van Dijck te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Biercentrale Van Dijck beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1,5% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 20% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Biercentrale Van Dijck zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 7: Klachten 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. 

 

Artikel 8: Garantie 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. 

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Biercentrale Van Dijck, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Biercentrale Van Dijck.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar. 

 

Artikel 9: Verzakingstermijn 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 

De consument heeft het recht aan Biercentrale Van Dijck mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Biercentrale Van Dijck en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terugbezorgen aan Biercentrale Van Dijck met maatschappelijke zetel in Nobelstraat 149, 3128 Baal te België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DPD, DHL, UPS) te worden terugbezorgd. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 

 

Artikel 10: Privacy 

Onze privacy voorwaarden zijn beschikbaar op een aparte pagina: https://www.biercentralevandijck.be/content/6-privacy

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Biercentrale Van Dijck om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  

Artikel 12: Biercentrale Van Dijck klantendienst

 

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 016 53 15 16, via e-mail op shop@biercentralevandijck.be of per post op het volgende adres: Biercentrale Van Dijck BV, Nobelstraat 149, 3128 Baal in België.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Biercentrale Van Dijck. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Biercentrale Van Dijck kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

 

Artikel 14: Bewijs 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en ook Rome I-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd. 

 

Artikel 16: Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan Biercentrale Van Dijck de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken.

 

Artikel 17: Ingaven persoonlijke gegevens

De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

http://www.responsibledrinking.eu/

Doordat bepaalde producten zéér exclusief en in beperkte mate beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht om een maximumaantal toe te kennen bij een verkoop. Het aanbod op de site wordt op zeer regelmatige tijdstippen aangepast. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde producten niet meer te koop zijn. Het te veel betaalde bedrag zal dan zo snel mogelijk terug gestort worden.